Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening

Hovedafdelingen

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. HGs formål er gennem alsidig idræt at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og ud- viklende måde.

Stk. 2. HG er via sine afdelinger medlem af DIF & DGI gennem de derunder hørende specialforbund og er som sådan underlagt disses vedtægter.

§ 3 Afdelinger og medlemmer

HG består af afdelinger. I afdelingerne optages såvel aktive som passive medlemmer. Nye afdelinger kan oprettes uden vedtægtsændringer.

§ 4 Kontingent

Afdelingerne betaler et kontingent for aktive medlemmer til hovedafdelingen. Kontingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Afdelingernes kontingent til hovedafdelingen skal være indbetalt inden udgangen af april måned.

Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.

§ 5, Valg og hovedbestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene.

Forretningsudvalget, der er HGs daglige ledelse, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde ved simpelt flertal og for en periode på 2 år. Udvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ulige år vælges: Formand, sekretær, en revisor og en revisorsuppleant.

I lige år vælges: Næstformand, kasserer og en revisor.

Revisor kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller suppleant for medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen repræsenterer HG udadtil, og denne skal ved alle henvendelser til offentlige myndigheder fra den enkelte afdeling holdes løbende underrettet herom på hovedbestyrelsesmøder. Herfra er dog undtaget ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud.

Hovedbestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. På møderne fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er for- mandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere hovedbestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte hovedafdelingen, hvis sådanne forpligtelser ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.

§ 7 Økonomi

Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men skal som betingelse herfor kræve, at den pågældende afdelings indtægter og udgifter sættes i forhold til det økonomiske behov.

Hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører en bestående afdeling.

§ 8 Regnskab

Hovedafdelingens kasserer fører specificeret regnskab over hovedafdelingens indtægter og udgifter samt formueregnskab. Det reviderede regnskab fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Regnskabsåret følger kalenderåret

§ 9 Repræsentantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i sidste halv- del af februar måned. Det indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent til hovedafdelingen

 6. Valg

 7. Eventuelt

      a) Repræsentantskabsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

      b) Bestyrelsen aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab.

      c) De på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og forretningsudvalgets medlemmer.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte personer.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 (indkomne forslag), skal fremsendes til formanden og være denne i hænde senest otte dage før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til hovedbestyrelsen senest 3 dage inden det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2.  Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra hver afdeling

      1 - 100 aktive medlemmer 3 repræsentanter

  101 - 300 aktive medlemmer 4 repræsentanter

  301 - 600 aktive medlemmer 5 repræsentanter

  601 - 1000 aktive medlemmer 6 repræsentanter

1001 og derover aktive medlemmer 7 repræsentanter

 

Ved opgørelsen af den enkelte afdelings medlemstal benyttes medlemstallet ved udgangen af det sidst afsluttede regnskabsår. 

 Stk. 3.

 • a) Et medlem kan kun stemme ved personligt fremmøde, og stemmeret fortabes ved afdelingens kontin- gentrestance.

 • b) Medlemmer, der ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

 • c) Alle afstemninger træffes ved simpelt stemmeflertal, afstemninger sker skriftligt, dersom blot et repræsentantskabsmedlem stiller krav herom.

 • d) Personvalg skal være skriftlige, dog kun såfremt mere end en person er bragt i forslag.

 • e) Ændring i vedtægterne kan kun vedtages af et repræsentantskabsmøde, hvor der til vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget jf. § 9 stk. 2 og § 10, og træder i kraft umiddelbart efter det besluttende repræsentantskabsmøde.

 • f) Til opløsning af foreningen kræves 3⁄4 af samtlige stemmeberettigede jf. § 9 stk. 2.

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 50 % af repræsentanterne, jf. § 9 stk. 2. skriftligt kræver det med angivelse af begrundet dagsorden.

§ 11 Opløsning

Opløses hovedafdelingen, tages der på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde stilling til midlernes anvendelse.

 

AFDELINGERNE

§ 12 Hjemsted

Alle nuværende og fremtidige afdelingers hjemsted er Næstved Kommune.

§ 13 Afdelingsbestyrelse

Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær samt mindst 2 medlemmer.

Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med Vedtægter for HG.

Afdelingsbestyrelsen holder hovedbestyrelsen orienteret om afdelingens arbejde.

§ 14 Tegningsreg

Afdelingerne tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen.

§ 15 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år og bør være afholdt inden den 15. februar af hensyn til repræsentantskabsmødet. Den indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel på en eller flere af følgende måder:

a. personlig henvendelse pr. brev, e-mail eller medlemsblad

b. annoncering i et dagblad og/eller en ugeavis

Indvarslingen skal indeholde dagsorden.

I lige år vælges formand, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 5 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

I ulige år vælges kasserer, sekretær, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 5 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Afdelingerne kan anvende et medlem uden for bestyrelsen som kasserer. Pågældende har dog ingen stemmeret i bestyrelsesbeslutninger.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år.

Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 25 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af begrundet dagsorden.

§ 16 Kontingent

Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent og indskud ved indmeldelse.

Kontingentet betales af afdelingsmedlemmet forud i henhold til afdelingens vedtægter. Afdelingsmedlemmer kan fritages helt eller delvis for kontingent.

Afdelingskassereren foranlediger kontingent opkrævet hos medlemmerne.

Kontingentet opkræves med angivelse af sidste betalingsdag. Betales kontingentet ikke rettidigt, kan opkræves et gebyr, fastsat af afdelingens bestyrelse. Betales kontingentet inkl. gebyr ikke inden for fristen, der står i rykker- skrivelsen, kan det medføre udelukkelse fra afdelingen/undervisningen.

Genoptagelse kan kun finde sted, når hele restancen er betalt.

Afdelingerne betaler et kontingent til hovedafdelingen. Kontingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.

§ 17 Regnskab

Afdelingskassererne fører kartotek over medlemmerne samt et specificeret regnskab over indtægter og udgifter.

Regnskabsåret bør følge kalenderåret. Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling.

Godkendt regnskab sendes til hovedafdelingens kasserer straks efter, at generalforsamlingen er afholdt.

Sammen med det fremsendte regnskab vedlægges kopi af det til Næstved Kommune sidst benyttede ansøgningsskema vedrørende aktivitetstilskud.

§ 18 Medlemsindmeldelse

Ved indmeldelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal meddeles til afdelingskassereren.

Den, der modtager indmeldelsen, kan nægte optagelse i afdelingen under ansvar overfor sin bestyrelse, men skal straks underrette denne om det passerede, hvorfor bestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet træffer fornøden afgørelse.

§ 19 Medlemsudmeldelse og udelukkelse

Ved udmeldelse betales for den kontingentperiode, i hvilken udmeldelsen finder sted.

Overtræder et medlem afdelingens vedtægter eller de af ledelsen givne forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem af afdelingen, kan afdelingsbestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen ekskludere den pågældende fra afdelingen. Afdelingens bestyrelse kan idømme karantæne i indtil 1 år.

Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette ethvert forhold om eksklusion, karantæne samt nægtelse af indmeldelse, jf. § 18, til hovedbestyrelsen.

§ 20 Opløsning

Opløses en afdeling, deponeres dens aktiver hos forretningsudvalget indtil følgende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet tager den endelige beslutning om eventuelle midlers anvendelse.

Fælles bestemmelser

§ 21 Bemyndigelse

Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning at udstede ordensbestemmelser, reglementer mv. for afdelingens medlemmer samt til at optage de til foreningens drift nødvendige lån.

§ 22 Fonde

Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan oprette fonde til særlige formål. Disse fonde administreres af det oprettende organ, som aflægger revideret regnskab på det ordinære repræsentantskabsmøde eller afdelingsgeneralforsamling.

Således vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 28.8.1979.

 

Ændret på de ordinære repræsentantskabsmøder den 19. februar 2002, den 20. februar 2003 samt den 25. februar 2009.

Nyheder

Kalender

>>>